Informasjon til pårørende og hjelpeapparatet

Eldre personer som selv er utsatt for overgrep, kan selvfølgelig ringe oss. Det samme kan andre som har mistanke om eller erfarer at eldre personer er utsatt for overgrep. Dette gjelder både privatpersoner eller ansatte i det offentlige hjelpeapparatet. Helse-og sosialpersonell har et faglig og etisk ansvar for å avdekke forhold som rammer en eldre person der det er fare for liv og helse, og et ansvar for å sikre at nødvendig hjelp blir gitt.
Vis at du bryr deg ved å opptre støttende og tilby omsorg/hjelp. Er du i tvil om hvor hjelpen finnes, ta kontakt med oss. Vold og overgrep mot eldre er et samfunnsansvar.

Hvor stort er problemet i Norge?
«Forekomststudier fra vestlige land indikerer at mellom 2 og 4 % av befolkningen over 65 år utsettes for vold eller andre former for overgrep årlig.»
(Meld.St. 15, 2012-2013)

Hvorfor er temaet så skambelagt?
Først og fremst fordi overgriperen som regel er en person som den eldre kjenner og kanskje har tillit til. Mange eldre tror også at de selv har skylden for krenkelsene.

Overgrep og krenkelser kan skje på følgende måter:

Fysiske:
Overgrep som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den eldres vitende og vilje.

Psykiske:
Trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser, isolering – alt dette er psykiske overgrep.

Seksuelle:
Enhver form for uønsket seksuell kontakt.

Økonomiske/materielle:
Ulovlig eller urettmessig bruk av den eldres penger, eiendeler eller ressurser.

Omsorgssvikt:
Organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi.